Bookmark and Share

มูลนิธิเครือข่ายศาสนาเพื่อสังคมจัดนำเสนองานวิจัยสุขภาพ 3 ชุมชนศาสนา


การแก้ไขปัญหาองค์กรหรือชุมชนที่มีการอยู่ร่วมกัน หลากหลายในสังคมพหุวัฒนธรรม ในปัจจุบัน เป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องเข้าใจและเรียนรู้ปัญหาอย่างแท้จริง จึงต้องมีการวิเคราะห์ และการวางแผนที่ดี บนพื้นฐานความเป็นจริง เพื่อให้ปัญหาหมดไป จะด้วยการทำ SWOT ค้นหา จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค ที่แท้จริง เอาปัญหาเป็นศูนย์กลาง มิใช่หาแพะเพื่อมารองรับความผิดพลาดที่อาคารดารุตตักวา ชุมชนมุสลิมอัตตักวา มูลนิธิเครือข่ายศาสนาเพื่อสังคมจัดการประชุมพัฒนาศักยภาพด้านการใช้ศาสนธรรมในการทำงานวิจัยสุขภาพ 6 ชุมชน ได้แก่ชุมชนมุสลิมช้างเผือก ชุมชนหัวฝาย ชุมชนพุทธป่าไผ่ ชุมชนหนองเหนียง ชุมชนคริสต์ศรีพนาลัย ชุมชนบ้านสันถนน ครบทั้ง 3 ชุมชนศาสนามูลนิธิเครือข่ายศาสนาเพื่อสังคม เป็นองค์กรที่ ทำงาน บนความต่างของศาสนาและวิถี วัฒนธรรม ที่สิ่งเหล่านี้ หาเป็นอุปสรรค์ในการทำงานร่วมกันไม่ แต่กลับเป็นการได้เรียนรู้ แลกเปลี่ยน เพื่อผลักดัน ให้คำสอนในหลักการศาสนา นำมาใช้ในการดำเนินชีวิต และยึดแนวทางสายการ ด้วยการ อยู่ด้วยความพอเพียงสิ่งที่เห็นในโอกาสที่ได้เข้าร่วมสังเกตุการณ์ พอจะสรุปได้ว่า การเปิดใจกว้าง ย่อมรับในความต่าง เป็นสิ่งหนึงที่คนทำงานในกลุ่มนี้ ใช้เป็นหลักยึดในการทำงาน เข้าใจ บริสุทธิ์ใจ จริงใจ ยอมรับด้วยหัวใจ นำมาซึ่งการอยู่ร่วมกันบนแผ่นดินไทยอย่างสันติสุข

บทความนี้ถูกอ่านไปแล้ว 443 ครั้ง
Hot News ประจำเดือน
ข่าวยอดนิยม 5 อันดับ

ฝากความคิดเห็น
ชื่อ * :
อีเมล์ * :
รหัสยืนยัน * : 75 + 14 =
ความคิดเห็น :