Bookmark and Share

ม.อ.ปัตตานี รับสมัครผู้นําศาสนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโท

ม.อ.ปัตตานี รับสมัครผู้นําศาสนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี รับสมัครผู้นําศาสนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รับทุนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม จำนวน 20 ทุน แบ่งเป็น ผู้นำศาสนาอิสลาม จํานวน 10 ทุน ศาสนาพุทธ จํานวน 7 ทุน และศาสนาคริสต์และศาสนาอื่น จํานวน 3 ทุน 

เป็นคณะกรรมการประจําศาสนสถาน คณะกรรมการบริหารองค์กรศาสนา คณะกรรมการมูลนิธิ สมาคม หรือชมรมทางศาสนา นักบวช และนักเคลื่อนไหวทางสังคม ที่ใช้หลักการทางศาสนาเพื่อการพัฒนาสังคม มีภูมิลําเนาอยู่ในจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ อําเภอจะนะ เทพา นาทวี และอําเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา และปฏิบัติงานอยู่เป็นประจําอยู่ในพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3 ปี มีผลงาน กิจกรรมพัฒนาทางสังคม โดยจัดทําเป็นแฟ้มสะสมงานประกอบการพิจารณา และสามารถเข้าเรียนได้ในวันจันทร์-วันศุกร์ ของแต่ละสัปดาห์

บทความนี้ถูกอ่านไปแล้ว 456 ครั้ง
Hot News ประจำเดือน
ข่าวยอดนิยม 5 อันดับ

ฝากความคิดเห็น
ชื่อ * :
อีเมล์ * :
รหัสยืนยัน * : 21 + 34 =
ความคิดเห็น :