Bookmark and Share

มามาราแจง...ได้รับการรับรองจากก.ศึกษาดร.อำนวย เซลามัน หัวหน้าฝ่ายกฎหมายโรงเรียน 4 แห่งในเครือมามาร่าของตุรกี ชี้อจงว่า ตามที่ได้มีข้อความออกเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ว่าสถานฑูตตุรกีประจำประเทศไทยประกาศว่ากระทรวงศึกษาธิการแห่งสาธารณรัฐตุรกีจะไม่รับรองวุฒิบัตรที่ออกโดยโรงเรียนที่ดำเนินการนอกประเทศตุรกี ซึ่งเชื่อมโยงกับองค์กร feto ซึ่งในประเทศไทยมีรายชื่อสี่โรงเรียนดังต่อไปนี้ 1.โรงเรียนนานาชาติแพน-เอเซีย 2.โรงเรียนจินดามณี 3.โรงเรียน ศิริวัฒน์วิทยา และ 4.โรงเรียนวิชัยวิทยา
โรงเรียนทั้งสี่โรงเรียนขอแจ้งให้กับผู้ปกครองนักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับโรงเรียนทั้งสี่ให้ทราบข้อเท็จจริงว่า โรงเรียนทั้งสี่ไม่ยืนยัน และรับรองว่าข่าวสารที่ถูกเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวข้างต้นนั้นเป็นความจริงหรือไม่เพียงใด

"โรงเรียนทั้งสี่โรงเรียนขอยืนยันว่า โรงเรียนทั้งสี่โรงเรียนไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องการเมืองใดๆทั้งสิ้น
โรงเรียนทั้งสี่โรงเรียนมุ่งมั่นจัดให้การศึกษาแก่นักเรียนให้ได้รับการพัฒนาตามจุดมุ่งหมายหลักสูตร ให้มีความรู้ ความสามารถทักษะและคุณลักษณะ คุณธรรม จริยธรรม เต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล"

 อีกทั้งทางโรงเรียน ได้รับรางวัลอันทรงคุณค่าระดับประเทศมากมาย ในส่วนด้านวิชาการ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการได้รับรางวัลระดับประเทศและนานาชาติมากมาย ได้ร่วมจัดกิจกรรมต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศ ส่งเสริมให้เกิดความเอื้ออาทร สมานฉันท์ ความเข้าใจและความสุขสงบให้เกิดขึ้นในสังคม
โรงเรียนทั้งสี่โรงเรียนได้รับอนุญาตให้ประกอบการเป็นสถานศึกษาจากหน่วยงานราชการทางการศึกษาของประเทศไทย และโรงเรียนทั้งสี่โรงเรียนได้ดำเนินการตามมาตรฐานของการศึกษาในประเทศไทยที่กำหนดไว้ตลอดมา และยึดถือระบบมาตรฐานของประเทศไทยเป็นหลัก โดยหน่วยงานราชการทางการศึกษาของประเทศไทยก็ได้ตรวจสอบ และควบคุมมาตรฐานของโรงเรียนสำหรับโรงเรียนนานาชาติแพน-เอเซีย ได้รับการรับรองจาก 2 หน่วยงานสถาบันรับรองการศึกษานานาชาติ WASC and IB ด้วย

หากแม้นว่าตามที่มีข่าวเผยแพร่ออกมาว่ากระทรวงศึกษาธิการแห่งสาธารณรัฐตุรกีจะไม่รับรองวุฒิบัตรของโรงเรียนทั้งสี่ โรงเรียนทั้งสี่ขอยืนยันว่าการที่กระทรวงศึกษาธิการแห่งสาธารณรัฐตุรกีจะไม่รับรองวุฒิบัตรของโรงเรียนทั้งสี่นั้น ไม่มีผลกระทบใดๆต่อมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนทั้งสี่ ซึ่งเปิดดำเนินการในประเทศไทยมาเป็นเวลานานนับ 20 ปี โดยได้รับการรับรองมาตรฐานตามเกณฑ์ของหน่วยงานการศึกษาของประเทศไทย

ฉะนั้นทางโรงเรียนยืนยันว่าวุฒิบัตรของโรงเรียนทั้งสี่มีศักดิ์และสิทธิ์ภายใต้การกำกับควบคุมดูแลของกระทรวงศึกษาธิการของประเทศไทยจึงสามารถนำไปใช้ได้ประกอบการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น เพราะโรงเรียนทั้งสี่ได้รับอนุญาตให้ประกอบการเป็นสถานศึกษาเอกชนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
บทความนี้ถูกอ่านไปแล้ว 428 ครั้ง
Hot News ประจำเดือน
ข่าวยอดนิยม 5 อันดับ

ฝากความคิดเห็น
ชื่อ * :
อีเมล์ * :
รหัสยืนยัน * : 76 + 76 =
ความคิดเห็น :