Bookmark and Share

ไอเดียเจ๋ง! อบรมลูกเสือต้านยาเสพติด


สุรินทร์-ที่โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน อ.เมือง จ.สุรินทร์ พลตรีอุดร ประภาสะวัต ผู้บัญชาการ มณฑลทหารบกที่ 25 เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติดและการเสริมสร้างทักษะชีวิต “ลูกเสือ สพม.33 ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด เทิดไท้องค์ราชัน” และโครงปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา โดยมีนายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 นำหัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ลูกเสือ เนตรนารี และเจ้าหน้าที่ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของงานในครั้งนี้

โดยวัตถุประสงค์ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายความจงรักภักดีแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ การอนุรักษ์ดิน น้ำ ปรับปรุง และฟื้นฟูสภาพแวดล้อมให้พื้นที่มีสีเขียวเพิ่มมากขึ้น ตลอดจนสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เพื่อฝึกอบรมลูกเสือให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติด ตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด สร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันปัญหายาเสพติดในเด็กและเยาวชน และร่วมกันต้านภัยยาเสพติด เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีพฤติกรรม เกิดทักษะชีวิต มีความ ตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น รู้จักคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ รู้จักการจัดการกับอารมณ์และความ เครียด มีทักษะการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น

สำหรับปัญหายาเสพติดถือว่าเป็นปัญหาสำคัญ ซึ่งมีผลกระทบและเป็นภัยต่อความมั่นคง ของประเทศชาติ เด็กและเยาวชน เป็นเป้าหมาย ของขบวนการยาเสพติด เนื่องจากเป็นวัยที่เอื้อต่อการเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ทั้งปัจจัย จากตนเองคือเป็นวัยที่ต้องการเรียนรู้ อยากลอง ต้องการเรียกร้องความสนใจ ต้องการค้นหา สร้างตัวเอง สร้างการยอมรับ มีแรงผลักดันทางอารมณ์สูง กล้าทำสิ่งท้าทาย รัฐบาลได้กำหนดให้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ และได้มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบยุทธศาสตร์ที่ 1 การป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด เป้าหมายยุทธศาสตร์ คือ สร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็กและเยาวชน และกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ตลอดจนสร้างความเข้มแข็งให้กับครอบครัว ชุมชน เพื่อลด
ผู้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดรายใหม่

การลูกเสือเป็นขบวนการทางการศึกษาที่มุ่งพัฒนาเยาวชนให้เป็นพลเมืองดีมีคุณภาพ การศึกษาด้วยวิธีการของลูกเสือ จะช่วยให้เยาวชนมีคุณสมบัติตามที่สังคมต้องการ เช่น มีลักษณะของผู้นำที่ดี เป็นผู้มีประชาธิปไตย มีคุณธรรม จริยธรรม มีบุคลิกภาพและลักษณะนิสัยที่เหมาะสมกับความต้องการของสังคม กระบวนการและวิธีการของลูกเสือที่เด็กได้รับเป็นกระบวนการทางธรรมชาติที่สอดคล้องกับหลักการศึกษาและตรงกับความต้องการของเด็ก คือการเรียนปนเล่น การศึกษาด้วยการกระทำและการศึกษาเพื่อจัดประสบการณ์ซึ่งเป็นคุณลักษณะพิเศษโดยมีผู้ร่วมโครงการ ประกอบด้วย ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ วิทยากร และเจ้าหน้าที่ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,000 คน

หมายเหตุ : จากนิตยสาร MTODAY ฉบับประจำเดือนกรกฎาคม 2559
บทความนี้ถูกอ่านไปแล้ว 561 ครั้ง
Hot News ประจำเดือน
ข่าวยอดนิยม 5 อันดับ

ฝากความคิดเห็น
ชื่อ * :
อีเมล์ * :
รหัสยืนยัน * : 3 + 80 =
ความคิดเห็น :