Bookmark and Share

นวัตกรรมปลูกข้าว ใช้เครื่องหยอดแทนหว่าน


สุรินทร์ -ชาวนาเมืองช้างนำร่องใช้เครื่องหยอดข้าวแห้งแทนนาหว่านในโครงการนาแปลงใหญ่ 5,000 ไร่ ลดเมล็ดพันธุ์ข้าวจากเดิมลงเหลือ 8 กก./ไร่ ฤดูกาลที่ผ่านมาสามารถลดต้นทุนการผลิตข้าว ได้กว่า 20%

ที่ทุ่งนาใกล้ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านตาอ็อง หมู่ที่ 1 ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ นายอเนก รัตน์รองใต้ เกษตรจังหวัดสุรินทร์พร้อมด้วย นายดำรง สอนตะคุ เกษตรอำเภอเมืองสุรินทร์ นายสหัส ยิ่งยงยุทธ นายกอบต.ตาอ็อง เจ้าหน้าที่เกษตรประจำตำบล และสมาชิกกลุ่มผลิตข้าวชุมชนฯ ได้ร่วมกันหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าว (ใช้รถแท็กเตอร์พ่วงเครื่องหยอดข้าวแห้ง) ลงในแปลงนาตามโครงการนาแปลงใหญ่ของอำเภอเมืองสุรินทร์ จำนวน 5,000 ไร่ ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มของเกษตรกรในตำบลตาอ็องที่มีพื้นที่ใกล้ชิดกัน 5 หมู่บ้าน ประกอบด้วยบ้านตาอ็องหมู่ที่ 1,บ้านจังเอิญโค หมู่ที่ 2, บ้านโนนจิก หมู่ที่ 11, บ้านใต้ฆ้อง หมู่ที่ 12 และบ้านแสงตะวัน หมู่ที่ 15 ซึ่งมีสมาชิกเข้าร่วมโครงการจำนวน 289 คนทั้งนี้เพื่อระดมให้เกิดการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม องค์กร เกษตรกรมีความเข้มแข็ง มีต้นทุนการผลิตลดลง ผลผลิตเพิ่มขึ้น และราคายุติธรรม

นายจิรภัทร วิเศษศรี กำนัน และเป็นประธานนาแปลงใหญ่ตำบลตาอ็อง กล่าวกับผู้สื่อข่าว Mtobay ว่า จากปีการผลิตที่ผ่านมา ได้ผลผลิตข้าวเพิ่มขึ้นจากไร่ละ 450 กิโลกรัม/ไร่ เป็น 500 กิโลกรัม/ไร่ ผลผลิตเพิ่มขึ้นเฉลี่ยไร่ละ 50 กิโลกรัม โดยขณะนี้ศูนย์ข้าวฯ มีเครื่องหยอดข้าวแห้ง จำนวน 4 เครื่อง ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากทางราชการ, อบต.และทางศูนย์ข้าวชุมชนฯ ได้นำมาบริหารจัดการในโครงการ นาแปลงใหญ่ ในส่วนของเมล็ดพันธุ์ข้าวลดต้นทุน จากเดิมที่เคยใช้ 10-20 ต่อไร่ เมื่อมาใช้เครื่องหยอดข้าวใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวเพียงไร่ละ 8 กิโลกรัมเท่านั้น ยิ่งการดูแลรักษาต้นข้าวได้ง่ายขึ้นอีกด้วย

ด้าน นายอเนก รัตน์รองใต้ เกษตรจังหวัดสุรินทร์ กล่าวกับผู้สื่อข่าว Mtobay ว่า ผลของการใช้เทคโนโลยีหยอดข้าวแห้งแทนนาหว่าน ได้ลดการใช้ปัจจัยการผลิตได้แก่ เมล็ดพันธุ์ ปุ๋ยเคมี สารเคมี ทำให้สามารถลดต้นทุนการผลิตข้าวเฉลี่ยจากไร่ละ 3,874 บาท เหลือ ไร่ละ 3,129 บาท ลดลงไร่ละ 745 บาท หรือร้อยละ 20 ขณะที่กลุ่มเกษตรกรตำบลตาอ็อง ได้แบ่งเป็นแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ 1,682 ไร่ และแปลงผลิตข้าวคุณภาพดี จำนวน 3,318 ไร่ โดยได้รับงบประมาณจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สนับสนุนปัจจัยการผลิตและกระบวนการเรียนรู้แก่เกษตรกร ซึ่งกำหนดข้าวไว้ 2 ชนิด คือ ข้าวคุณภาพและเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์กข 15

หมายเหตุ : จากนิตยสาร MTODAY ฉบับประจำเดือนกรกฎาคม 2559
บทความนี้ถูกอ่านไปแล้ว 805 ครั้ง
Hot News ประจำเดือน
ข่าวยอดนิยม 5 อันดับ

ฝากความคิดเห็น
ชื่อ * :
อีเมล์ * :
รหัสยืนยัน * : 71 + 69 =
ความคิดเห็น :