Bookmark and Share

นศ.มาเลย์-มอ.ส่งมอบศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงรูสะมิแลนักศึกษาและบุคลากร ม.อ.5 วิทยาเขต และนักศึกษาจาก UUM มาเลเซีย นำทีมโดยรองผู้ว่าฯ ปัตตานี ส่งมอบศูนย์การเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียงให้ชุมชนรูสะมีแล ผลงานค่ายพัฒนาหลังทำงานหนักมา 10 วัน

รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี คณะผู้บริหารและนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทั้ง 5 วิทยาเขต และจาก UUM มาเลเซีย ร่วมส่งมอบศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ในพิธีปิดค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียนและชุมชนรูสะมิแล โดยโรงเรียนและชุมชนรับปากจะดูแลและต่อยอดศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

เมื่อเช้าวันที่ 4 มิถุนายน 2559 ที่โรงเรียนบ้านรูสะมิแล รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นายลือชัย เจริญทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี นายอนุศาสน์ สุรรณมงคล สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นางนันทา แววสง่า 
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ,สถานศึกษา ผู้นำชุมชน นักเรียน นักศึกษา และชุมชนรูสะมิแล ได้ร่วมในพิธีส่งมอบศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในพิธีปิดค่ายอาสาพัฒนา ซึ่งเป็นผลงานของนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 5 วิทยาเขต พร้อมด้วยนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย อุตระ ประเทศมาเลเซีย Universiti Utara Malaysia) กว่า 350 คน ที่ได้ร่วมกันออกค่ายพัฒนาโรงเรียนบ้านรูสะมิแล มาตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม - 4  มิถุนายน 2559 

ดร.บดินทร์ แวลาเตะ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา วิทยาเขตปัตตานี ได้รายงานความเป็นมาของโครงการค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียนบ้านรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี เพื่อสร้างศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ความว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมค่ายอาสาอาสาพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 5 วิทยาเขต ครั้งที่ 4 ในระหว่างวันที่ 26 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2559 ณ โรงเรียนบ้านรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและบ่มเพาะให้นักศึกษาให้มีทักษะการใช้ชีวิต และรู้จักการทำงานร่วมกันในลักษณะค่ายอาสาพัฒนา มีความสามัคคี และการเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยและชุมชน นักศึกษา ทั้งนี้ในปีนี้ได้มีนักศึกษาจาก UUM มาเลเซียมาร่วมออกค่ายอาสาพัฒนาด้วย จำนวน 29 คน โดยมีนักศึกษาและบุคลากรทั้งหมดที่มาร่วมออกค่ายประมาณ 350 คน    

ซึ่งหลังจากนักศึกษาจาก 5 วิทยาเขตของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และนักศึกษาจากUUM มาเลเซียได้ร่วมกันก่อการสร้างร้านค้าเพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของโรงเรียน การจัดทำซุ้มโครงเหล็กเป็นอุโมงค์สำหรับพันธุ์ไม้เลื้อย การจัดทำแปลง ปลูกผักตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ปรับปรุงโรงเรือนเพาะเห็ด ปรับปรุงบ่อเลี้ยงปลา ในพื้นที่ประมาณ 2 ไร่เศษ ทาสีและวาดภาพกำแพงโรงเรียน การปลูกป่าชายเลนบริเวณหลังโรงเรียน และกิจกรรมด้านวิชาการ เช่น การจัดนิทรรศการความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง 
การจัดการขยะ การบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น การอบรมความรู้ด้านการใช้คอมพิวเตอร์ ให้แก่นักเรียน การออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้า และการอบรมอาชีพเสริม ให้แก่ชุมชน กิจกรรมด้านนันทนาการ การทัศนศึกษา สถานที่สำคัญด้านพหุวัฒนธรรมของจังหวัดปัตตานี การบำเพ็ญประโยชน์เพื่อเพื่อนมนุษย์ 

การร่วมเก็บขยะและทำความสะอาดพื้นที่ชายทะเล ณ บริเวณแหลมตาชี อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี มาตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม - 4  มิถุนายน 2559 และในวันนี้เป็นการส่งมอบผลงานค่ายอาสาพัฒนาดังกล่าวให้แก่โรงเรียนและชุมชนรศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้กล่าวมอบศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ในพิธีปิดค่ายอาสาพัฒนา ความว่า  มีความภาคภูมิใจที่ได้เห็นความร่วมมือของผู้บริหาร บุคลการ และนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 5 วิทยาเขต พร้อมด้วยนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย อุตระ ประเทศมาเลเซีย ที่ได้ขับเคลื่อนภารกิจค่ายอาสาพัฒนาครั้งนี้ จนไดรับผลสำเร็จอย่างดียิ่ง ซึ่งการออกค่ายอาสาพัฒนาครั้งนี้ก็สอดคล้อง กับแนวปฏิบัติตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระราชบิดาที่ว่า “ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” นับเป็นการสร้างคุณลักษณะของบัณฑิตให้มีจิตสาธารณะ เข้าใจวิถีชาวบ้านสามารถทำงานเป็นทีม อันเป็นนโยบายหลักและเป็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในเรื่องการบริการชุมชน ซึ่งนอกจาก เรียนรู้ทฤษฎีในห้องเรียนแล้วยังต้องมีการลงพื้นที่ปฏิบัติการจริง

นายลือชัย เจริญทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ประธานในพิธีปิดค่ายอาสาพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 5 วิทยาเขต ครั้งที่ 4 ได้กล่าวแสดงความชื่นชม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ในการจัดกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียนบ้านรูสะมิแล ว่าเป็นการน้อมนำแนวพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ด้านปรัชญา หลักการ กรอบแนวคิดด้านเศรษฐกิจพอเพียง ในการขับเคลื่อนกิจกรรม เพื่อเป็นต้นแบบแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียนและชุมชนบ้าน
รูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ด้วยรูปแบบกิจกรรมที่มีความหลากหลาย การจัดกิจกรรม ในครั้งนี้ จึงถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดีให้สังคม อันแสดงให้เห็นถึงพลังความสามัคคี ความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนในการจัดงานได้อย่างดียิ่ง ตลอดจนมีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับจังหวัดปัตตานี

หลังจากนั้นเป็นพิธีลงนามในข้อตกลงความร่วมมือมอบศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง ระหว่างนายลือชัย เจริญทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผศ.พัชรียา ไชยลังกา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการวิทยาเขตปัตตานี ดร.บดินทร์ แวลาเตะ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี นางนันทา แววสง่า ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านรูสะมิแล นายอลงกต เจ๊ะอีแต ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านรูสะมิแล นายแวดอเลาะ หะยีมามุ  ผู้นำศาสนา นายซาบะ ยาแม ผู้ใหญ่บ้านรูสะมิแล หมู่ 1 ตำบลรูสะมิแลนางอัมพกา จัวนาน ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรูสะมิแล และนายสมาแอ อาแว คุณครูโรงเรียนบ้านรูสะมิแล ผู้รับผิดชอบ  

นางนันทา แววสง่า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรูสะมิแล กล่าวว่า โรงเรียนบ้านรูสะมิแลขอขอบคุณที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มาออกค่ายพัฒนาโรงเรียนในครั้งนี้ ซึ่งโรงเรียนให้ความสำคัญกับฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โดยโรงเรียนได้นำนักเรียนลงไปเรียนรู้ทุกวันอังคาร พุธ และพฤหัสบดี ส่วนวันศุกร์จะเป็นการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยโรงเรียนและชุมชนรับปากจะดูแลและต่อยอดศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มอบให้ และหากโรงเรียนมีปัญหาข้อติดขัดก็จะขอความรู้จากมหาวิทยาลัยต่อไป

รายงานข่าวจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี แจ้งว่า โครงการค่ายอาสาพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 5 วิทยาเขต ซึ่งประกอบด้วย นักศึกษา และบุคลากรจากวิทยาเขตปัตตานี วิทยาเขตหาดใหญ่ วิทยาเขตภูเก็ต วิทยาเขตตรัง และวิทยาเขตสุราษฏร์ธานี ได้เริ่มโครงการมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 จนถึงปัจจุบันเป็นปีที่ 4 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 พฤษภาคม - 4  มิถุนายน 2559 ณ โรงเรียนบ้านรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี โดยในปีนี้มีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอุตระ มาเลเซีย
เข้าร่วมโครงการด้วย ทั้งนี้โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นเงิน 1,050,000 บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นบาท) และได้รับการสนับสนุนจากผู้ประกอบการ โรงแรม ธนาคาร และภาคส่วนต่างๆ ที่ให้การสนับสนุน ทั้งนี้กิจกรรมการสร้างศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง แล้วเสร็จเกือบทั้งหมด เว้นแต่การก่อสร้างอาคารร้านค้าเพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของโรงเรียนซึ่งต้องเจาะกำแพงโรงเรียนเพื่อก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กที่มีความแข็งแรงมากคงจะต้องใช้เวลาอีกประมาณ 2 สัปดาห์จึงแล้วเสร็จ

หมายเหตุ : จากนิตยสาร MTODAY ฉบับประจำเดือนมิถุนายน 2559
บทความนี้ถูกอ่านไปแล้ว 584 ครั้ง
Hot News ประจำเดือน
ข่าวยอดนิยม 5 อันดับ

ฝากความคิดเห็น
ชื่อ * :
อีเมล์ * :
รหัสยืนยัน * : 36 + 69 =
ความคิดเห็น :