Bookmark and Share

ครม.เห็นชอบตั้ง ฉัตรชัย ศิริไล เป็นผอ.ธอส.คนใหม่


คณะรัฐมนตรี เห็นชอบให้แต่งตั้ง กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ คนใหม่ 

คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติ 26 เมษายน 2559 เห็นชอบแต่งตั้งนายฉัตรชัย ศิริไล ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาจ้าง ซึ่งนับเป็นกรรมการผู้จัดการคนที่ 13 ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งธนาคาร เมื่อปี พ.ศ.2496 

ประวัติส่วนตัว
ชื่อ  นายฉัตรชัย ศิริไล
อายุ 45 ปี
การศึกษา 
-  ปริญญาโท (Master of Computer Science) จาก Syracuse University, New York, USA
               นักเรียนทุนธนาคารอาคารสงเคราะห์ รุ่นที่ 1 
-  ปริญญาตรี (สถิติศาสตรบัณฑิต) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การทำงาน
- รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานสินเชื่อ
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการสินเชื่อ และรักษาการรองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานสินเชื่อ
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารองค์กร
- ผู้อำนวยการ สำนักกรรมการผู้จัดการ และรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร
- ผู้อำนวยการ สำนักกรรมการผู้จัดการ
- ผู้อำนวยการ  ฝ่ายวิเคราะห์การตลาด

การศึกษาหลักสูตรอื่นๆ
- International Housing Finance Program : Wharton School , University of Pennsylvania 
- โครงการฝึกอบรมสำหรับผู้บริหารระดับสูง : เคมบริดจ์ – ธรรมศาสตร์
- Pacific Rim Bankers Program : University of Washington , USA 
- Senior Executive Program (SEP) : สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน รุ่น 7
- หลักสูตรการบริหารการเปลี่ยนแปลง หลักสูตรการบริหารความเสี่ยง และหลักสูตรด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (Top Executive Program in Commerce and Trade : TEPCoT) รุ่นที่ 6
- หลักสูตร  Leadership Succession Program (LSP) รุ่นที่ 1
- หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง(ปปร.) รุ่นที่ 19

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
- กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการในคณะกรรมการกำกับดูแลด้านบริหารความเสี่ยง บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (โดยการมอบหมายของธนาคารอาคารสงเคราะห์)
- Executive Committee of the International Union for Housing Finance 

บทความนี้ถูกอ่านไปแล้ว 1311 ครั้ง
Hot News ประจำเดือน
ข่าวยอดนิยม 5 อันดับ

ฝากความคิดเห็น
ชื่อ * :
อีเมล์ * :
รหัสยืนยัน * : 100 + 14 =
ความคิดเห็น :