Bookmark and Share

ศูนย์เผยแพร่และเรียนรู้อิสลามเชียงใหม่ พลังศรัทธาแห่งชุมชน


วันที่ 26 มีนาคม 2559 เวลา 09.30 น. ได้มีพิธีเปิดศูนย์เผยแพร่และเรียนรู้อิสลามดารุตตักวา ของมัสยิดอัต-ตักวา เชียงใหม่ เริ่มต้นโดยการอัลเชิญกุรอ่านโดยเชค มูฮัมหมัด มูฮัมหมัด อาลี อัลบาสยูนี่ นายณัฐกิตต์ ทาเป็ง ประธานจัดงาน ชี้แจงวัตถุประสงค์ SHEIKH SALEH ABDULLA HIJI กล่าวให้โอวาทและเปิดงาน รายงานผลสรุปการดำเนินงาน โดยอิหม่ามศุภมิตร ฟูอนันต์ ท่านรองกงสุลจีน อิหม่ามจากเมืองหน่าจายญิง และประธานมุสลิมแห่งประเทศใต้หวันร่วมกล่าวถึงแสดงความยินดี และมอบของที่ระลึกแก่ผู้มีอุปการะคุณในการสนับสนุนการก่อสร้างอาคารอันมีเกียรตินี้


อาคารดารุตตักวา มาจากภาษาอาหรับสองคำ คือดารุลซึ่งแปลว่าบ้าน ที่อยู่อาศัย และคำวาตักวา คือชื่อของมัสยิดที่เรารู้จักกันดี ซึ่งแปลว่าความยำเกรง เมื่อรวมความหมายของคำสองคำแล้วก็หมายถึงบ้านแห่งความยำเกรง อาจฟังดูง่ายๆ แต่เมื่อศึกษาอย่าลึกซึ้งถึงความหมายที่แท้จริงของคำว่า“ตักวา” (ความยำเกรง) จะทำให้เราเข้าถึงนัยยะอันทรงพลังยิ่งใหญ่มากในชีวิตของมนุษย์ผู้หนึ่งที่ศรัทธาต่อพระผู้เป็นเจ้า

การใช้ชื่ออาคารดารุตตักวา เพื่อให้ผู้เรียกขานหรือได้ยินชื่อสถานที่แห่งนี้เกิดอนุสติเตือนใจตนเองว่าทุกสิ่งที่เราปฏิบัติและทุกความเคลื่อนไหวในชีวิตประจำวันจะต้องมีการผูกไว้กับการตอบแทนของ อัลลอฮฺ(ซ.บ.) ณ ชีวิตหลังความตาย ดังนั้นความยำเกรงจึงเป็นพฤติกรรมการแสดงออกถึงความจงรักภักดีอย่างถ่อมตนของพี่น้องมุสลิมในชุมชนแห่งนี้ที่มีต่อพระผู้อภิบาลของพวกเรา (*ภัทรพงค์ อิลาชาญ)

งบประมาณทั้งหมดจากการสร้างอาคารแห่งนี้เป็นเงินจำนวนหลายสิบล้านบาท ล้วนเป็นงบประมาณที่ได้มาจากการบริจาคของผู้มีจิตศรัทธาทั้งสิ้นโดยไม่ได้มีการของบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐแต่อย่างใด จึงนับเป็นชุมชนตัวอย่างของความสมัครสมานสามัคคีร่วมมือกันทำงานเพื่อส่วนรวมอย่างแท้จริง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การวางแผนการใช้ประโยชน์อาคารแห่งนี้ซึ่งมีทั้งกิจการที่เกี่ยวข้องด้านบริการการศึกษา คือ เป็น
ศูนย์เรียนรู้ของชุมชนและบุคคลที่สนใจอิสลามเป็นหอพักสำหรับนักเรียนหญิงที่มาเรียนศาสนาอิสลาม โดยแบ่งพื้นทีใช้สอยไว้ดังนี้ 

ชั้นที่ 1 ยังเป็นที่ตั้งสำนักงานกองทุนซะกาต และกองทุนสวัสดิการชุมชน ชมรมสตรีและหน่วยงานองค์กรต่างๆ ห้องครัวของชุมชน 
ชั้นที่ 2 จัดเป็นห้องประชุมซึ่งสามารถจุคนได้ 100 คน มีห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์ชุมชน ไว้ให้คนในชุมชนและบุคคลทั่วไปได้เรียนรู้ 
ชั้นที่ 3 ห้องออกกำลังกาย อีกทั้งยังได้ทำเป็นอาคารพาณิชย์และเป็นที่พักสำหรับสร้างรายได้เพื่อนำไปสนับสนุนกิจกรรมของมัสยิดและชุมชนต่อไปในอนาคต จึงนับเป็นบทเรียนที่มีค่ายิ่งสำหรับชุมชนมุสลิมอื่นๆ ในด้านการบริหารจัดการมัสยิดอย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดความยั่งยืน

ขอดุอาอฺต่ออัลลอฮฺ (ซ.บ.) ทรงตอบแทนคุณงามความดีแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน
ที่ได้มีส่วนช่วยเหลือและสนับสนุนการก่อสร้างอาคารแห่งนี้จนเป็นผลสำเร็จ ขอพระองค์ทรงประทานความเมตตา ความโปรดปราน ความดีงาม และความมีริสกี แก่เขาเหล่านั้นและครอบครัวทุกคน และขอให้อาคารแห่งนี้เป็นศูนย์รวมใจของพี่น้องมุสลิมที่จะช่วยกันสร้างสรรค์ประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับสังคมโดยส่วนรวมทุกหมู่เหล่าดังคำสอนของศาสนาอิสลามเพื่อนำความเมตตาสู่มนุษยชาติต่อไป

หมายเหตุ : จากนิตยสาร MTODAY ฉบับประจำเดือนเมษายน 2559

บทความนี้ถูกอ่านไปแล้ว 498 ครั้ง
Hot News ประจำเดือน
ข่าวยอดนิยม 5 อันดับ

ฝากความคิดเห็น
ชื่อ * :
อีเมล์ * :
รหัสยืนยัน * : 22 + 49 =
ความคิดเห็น :