Bookmark and Share

สารพัดช่างสุรินทร์ เปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ เปิดศูนย์ “อาชีวะบริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it center” พร้อมมอบเครื่องรีดยางพาราและอุปกรณ์มูลค่ากว่า 40,000 บาท ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนและนักศึกษา ออกให้บริการประชาชนและเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน

ที่ศาลาหมู่บ้านยาง หมู่ที่ 1 ตำบลทมอ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ นายวีระเกียรติ์รัมณีย์รัตนากุล นายอำเภอปราสาท เป็นประธานเปิดงานการดำเนินโครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน “อาชีวะบริการ ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน” ตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของภาครัฐ ชูศักยภาพนักเรียนอาชีวศึกษา พร้อมให้บริการเน้นการซ่อมแซมอุปกรณ์แก่เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย ทั้งนี้เป็นการลดรายจ่ายในการซ่อมบำรุง และยืดอายุการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ สามารถให้ใช้งานได้นานขึ้น 

ซึ่งโครงการดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายรัฐบาล
หลังประธานในพิธีได้กล่าวเปิดงานแล้ว รับมอบเครื่องมือรีดยางพารา พร้อมทั้งอุปกรณ์ต่างๆ มีมูลค่ากว่า 40,000 บาท เพื่อมอบให้กับทางองค์การบริหารตำบลทมอเป็นผู้รับผิดชอบดูแลในพื้นที่ในขณะที่ชาวบ้านได้นำรถจักรยานยนต์ อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ชำรุด อาทิ โทรทัศน์ พัดลม เครื่องสูบน้ำเป็นจำนวนมากออกมาใช้บริการ พร้อมกันนี้ชาวบ้านยังได้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ด้านยางพารา จากสำนักงานกองทุนสงเคราะห์ 
การทำสวนยาง จังหวัดสุรินทร์อีกด้วย

ทางด้านนายพูนศักดิ์ ทองอุ่น ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างจังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่าวิทยาลัยสารพัดช่างจังหวัดสุรินทร์ ได้มีพื้นที่เป้าหมายในครั้งนี้ใช้เวลาดำเนินการจำนวน 8 วันเริ่มตั้งแต่วันที่ 8 – 15 มีนาคมนี้ ซึ่งมีกิจกรรม 5 กิจกรรมคืองานบริการซ่อมแซมและบำรุงเครื่องยนต์, งานอิเล็ก
โทรนิคส์ วิทยุ-โทรทัศน์, งานเทคนิคพื้นฐาน ประปา, เชื่อมโลหะ และงานบริการและการฝึกวิชาชีพ ตัดผม นวดแผนไทย ทั้งนี้เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนและนักศึกษามีจิตอาสา นำทักษะวิชาชีพที่เรียนมาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ผู้ที่มีรายได้น้อยสามารถนำสิ่งของเครื่องใช้ที่ชำรุดมาซ่อมบำรุงเพื่อยืดอายุการใช้งาน

หมายเหตุ : จากนิตยสาร MTODAY ฉบับประจำเดือนมีนาคม 2559
บทความนี้ถูกอ่านไปแล้ว 627 ครั้ง
Hot News ประจำเดือน
ข่าวยอดนิยม 5 อันดับ

ฝากความคิดเห็น
ชื่อ * :
อีเมล์ * :
รหัสยืนยัน * : 37 + 90 =
ความคิดเห็น :