Bookmark and Share

กสทช. กตป.และม.มหิดลจัดประชุมรับฟัง เครือข่าย ตัวแทนสถานีวิทยุชุมชนมัสยิดอัต-ตักวา เชียงใหม่



กสทช. กตป.และม.มหิดลจัดประชุมรับฟัง เครือข่าย ตัวแทนสถานีวิทยุชุมชนมัสยิดอัต-ตักวา เชียงใหม่ นายชุมพล ศรีสมบัติ น.ส.วิจิตรา สุจริต ร่วมพี่น้องวิทยุชุมชนในพื้นที่ภาคเหนือ ร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อจัดทำเป็นรายงานข้อเท็จจริง การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของ กสทช. (ด้านวิทยุกระจายเสียง) ปี 2558 วันที่ 9 ม.ค.58 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ เชียงใหม่ โดยมีนายสงวน อนุตรโสตถิ นายชรินทร์ หาญสืบสาย คณะอนุกรรมการ กตป. เปิดงานและร่วมรับฟังประเด็นความคิดเห็น
มีประเด็นการพูดคุยกันทั้งหมด 4 ประเด็น ประกอบด้วยประเด็นการออกใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ประเด็นการกำกับดูแลการใช้ความถี่ในกิจการด้านกระจายเสียงวิทยุทดลองประกอบกิจการ ประเด็นที่ 3 การใช้คลื่นความถี่เพื่อประโยชน์สาธารณะ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส, คนพิการ ภัยพิบัติ ประเด็นสุดท้าย การเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับส่งสัญญานวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลเพื่อศึกษาติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏฺิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของ กสทช.ประจำปี 2558 ด้านกิจการกระจายเสียงตามพรบ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ.2553 มาตรา 73 (2) คือการรายงานข้อเท็จจริงข้อสังเกตจากการปฏิบัติของ กสทช. ในส่วนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิผล และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและเรื่องอื่นที่เห็นสมควรรายงายให้ กสทช. รัฐสภา หรือประชาชนได้ทราบ ประมวลผลการศึกษาดังกล่าวมาจัดทำเป็นรายงานข้อเท็จจริงหรือข้อสังเกต พร้อมทั้งความเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อให้กตป.นำไปรายงานให้ กสทช. รัฐสภาหรือประชาชนทราบและใช้เป็นประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของ กสทช.ต่อไป
บทความนี้ถูกอ่านไปแล้ว 737 ครั้ง
Hot News ประจำเดือน
ข่าวยอดนิยม 5 อันดับ

ฝากความคิดเห็น
ชื่อ * :
อีเมล์ * :
รหัสยืนยัน * : 8 + 28 =
ความคิดเห็น :