Bookmark and Share

อ.มัรวาน สะมะอุน แบบอย่างมุสลิมไทย“อาจารย์มัรวาน หรือวินัย สะมะอุน” เป็นบุคคลที่สังคมมุสลิมและสังคมไทยยอมรับ ในวิถีปฏิบัติที่ดีงาม เป็นผู้นำทั้งด้านศาสนาและผู้นำการพัฒนา ได้รับรางวัลแห่งความสำเร็จมากมาย ล่าสุดได้รับพระราชทานปริญญาศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากนิด้า อันเป็นผลจากการทำงานหนักมายาวนาน

“เหมาะสมด้วยประการทั้งปวง, เหมาะสมที่สุด” เป็นเสียงสะท้อนจากเกือบทุกคนที่เข้าร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์มัรวาน ณ ห้องประชุมมัสยิดกมาลุลอิสลาม ทรายกองดิน มีนบุรี ทั้งนักการเมือง นักวิชาการ ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ผู้นำศาสนา และพี่น้องมุสลิมและไม่ใช่มุสลิม อาทิ พล.อ.สนธิ บุณยรัตกลิน อดีตผบ.ทบ. และประธานคมช. ดร.ปกรณ์ ปรียากร อดีตคณะบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทาลัย ดร.อะแว มะแส รองคณะบดีคณะพัฒนาสังคม สถาบันพัฒนบัณฑิต บริหารศาสตร์ หรือนิด้า ดร.อารงค์ สุทธาศาสน์ ประธานหลักสูตรปริญญาเอก มหาวิทยาลัยปทุมธานี พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่ เลขาธิการ คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ตลอดจนท่านเอกอัคราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทย เป็นต้น 

เป็นผลมาจากการทุ่มเทการทำงานมายาวนาน ก่อนเป็นอิหม่ามมัสยิดกมาลุลอิสลามเมื่อปี 2521 ทั้งการเดินสายบรรยายศาสนา การพัฒนามัสยิดชุมชนรอบมัสยิด รวมทั้งการทำงานในหน้าที่สำคัญๆ หลายครั้ง
อาจารย์วินัย สะมะอุน เกิดเมื่อปี 2483  อายุ 70 ปี เป็นคนทรายกองดิน มีนบุรี กรุงเทพฯ ตอนสมัยเด็กได้ศึกษาศาสนาจากโรงเรียนปอเนาะ มะโงว จังหวัดปัตตานี การศึกษาสามัญศึกษา ได้ศึกษานอกระบบและศึกษาสามัญตามอัธยาศัย จนสอบเทียบจบชั้น ม.ปลาย และได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ สาขานิเทศน์ศาสตร์ จากสถาบันราชภัฏจันทรเกษมแม้จะเรียนไม่สูง แต่มีผลงานการทำงานและมีวิสัยทัศน์ที่ยาวไกล จึงมักจะได้ทำงานในตำแหน่งสำคัญๆ มาสม่ำเสมอ อาทิ สมาชิกสมัชชาแห่งชาติ, สมาชิกวุฒิสภา 2 สมัย, สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 2 ครั้ง, เลขาธิการจุฬาราชมนตรี (นายประเสริฐ  มะหะหมัด), เลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย, กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย, กรรมการกลางอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร, ผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี (นายสวาสดิ์ สุมาลยศักดิ์), เลขาธิการสมาคมคุรุสัมพันธ์, กรรมการสภาการศึกษา, ที่ปรึกษาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (พลตำรวจเอกพัชรวาท วงษ์สุวรรณ), 
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (นายกษิต ภิรมย์), ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายอารีย์  วงศ์อารยะ)

อาจารย์มัรวานมีส่วนร่วมในการทำงานเพื่อ ประเทศชาติหลายครั้ง อาทิ การมีส่วนร่วมในการร่างรัฐธรรมนูญ 2 ฉบับ คือปี 2543 และปี 2550, มีส่วนร่วมในการร่างจดหมายหลายฉบับ เช่น พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ, พ.ร.บ.การบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม เป็นต้น และ
ที่สำคัญเป็นวิทยากรบรรยายให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะการบรรยายทางศาสนา เป็นงานที่ทำให้อาจารย์มีชื่อเสียงแม้จะจบพียงปอเนาะ แต่ด้วยการใฝ่รู้ศึกษาตลอดเวลา ทำให้อาจารย์มัรวานมีผลงานทางวิชาการมากมาย อาทิ การแปลคัมภีร์อัลกุรอาน จากภาษาอาหรับเป็นภาษาไทย, การแปลอัลหะดีษ จากภาษาอาหรับเป็นภาษาไทย, ได้เขียนบทความลงหนังสือพิมพ์, วารสารหลายฉบับ, เขียนคุตบะฮฺเพื่อสันติสุข ให้สภาความมั่นคงแห่งชาติ, เขียนคุตบะห์สิ่งแวดล้อม ให้กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, ร่วมทำคู่มือสอนอิสลามศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนเขียนตำราสอนศาสนาอิสลาม เป็นต้น

อีกผลงานหนึ่งที่ได้รับการยอมรับอย่างสูง คือการพัฒนาชุมชน โดยเฉพาะการพัฒนาคลองแสนแสบให้น้ำใสมาตลอดเวลาได้พัฒนาคลองแสนแสบจากวิกฤตจนสวยน้ำใส, ส่งเสริม การพัฒนา และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จนท้องถิ่นได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียว, บริหารโรงเรียนสอนศาสนาประจำมัสยิด, จัดตั้งศูนย์พัฒนาก่อนวัยเรียนประจำมัสยิดกมาลุลอิสลาม, 
จัดตั้งโรงเรียนเอกชนสามัญชื่อโรงเรียนพิทยพัฒน์ศึกษา, จัดตั้งเสียงตามสายประจำมัสยิด จนแพร่หลายในชุมชน มีลำโพง 7,000 ตัวกระจายเสียงให้ชาวชุมชน ได้รับทราบข้อมูลถึง 20,000 คน 

ด้านการทำงานในตำแหน่งสำคัญๆ และสร้างผลงานมากมาย ทำให้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จากเครื่องราชอิสริยาภรณ์มงกุฎไทย ชั้นที่...จนถึงเครื่องราชอิสริยาภรณ์มงกุฎไทย ชั้นสูงสุด ชื่อมหาวชิรมงกุฎ อีกทั้งได้รับรางวัลมากมาย อาทิ รางวัลเพชรกรุงเทพ จากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ดร.พิจิต รัตตกุล, ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นครูภูมิปัญญาไทย สาขาศาสนา จากสภาการศึกษา, รางวัลเพชรสยาม จากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, รางวัลลูกโลกสีเขียว ประเภทบุคคล จากบริษัทปตท. จำกัด(มหาชน) และประกาศนียบัตร ฯลฯ (ทางด้านการช่วยเหลือสังคม)
การทำงานและวิถีชีวิตของ อ.มัรวาน ให้ความสำคัญกับการทำงานศาสนาเท่าๆ กับการทำงานเพื่อสังคม ใช้ศาสนาเป็นแนวทางในการพัฒนาจนประสบความสำเร็จ น้อยคนนักที่จะจำสามารถทำได้  

จากผลงานที่กล่าวมาจึงไม่น่าแปลกใจว่า ทำไมเด็กปอเนาะอย่างอาจารย์มัรวานจึงได้รับการยอมรับสูงจากทุกฝ่าย ทั้งพุทธมุสลิม
ภาครัฐและเอกชน การเสียสละของอาจารย์มัรวาน ความเป็นผู้นำที่เปิดทางให้คนรุ่นใหม่เข้ามาทำงาน โดยไม่หวงแหนตำแหน่งไม่ง่ายที่ใครจะทำได้

“ขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมแสดงความยินดี อยากจะบอกทุกคนว่า โรงเรียนที่ได้
ก่อตั้งจะรอให้ศิษย์เก่าได้มาสอน ไม่ให้คนอื่นมาสอน” เป็นคำพูดสั้นๆ แต่แฝงด้วยความหมายที่ลึกซึ้งอาจารย์มัรวานจึงเป็นแบบอย่างของสังคมอย่างแท้จริง

หมายเหตุ : จากนิตยสาร MTODAY ฉบับประจำเดือนมกราคม 2559
บทความนี้ถูกอ่านไปแล้ว 1495 ครั้ง
Hot News ประจำเดือน
ข่าวยอดนิยม 5 อันดับ

ฝากความคิดเห็น
ชื่อ * :
อีเมล์ * :
รหัสยืนยัน * : 46 + 11 =
ความคิดเห็น :