Bookmark and Share

ไอแบงก์มอบอาคารตาดีกา เป็นศูนย์เรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ


ไอแบงก์คืนกำไรสู่ชุมชนก่อสร้างอาคารตาดีกา ให้กับชุมชนบ้านบาเลาะ สายบุรี เพื่อเป็นศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และรำลึกถึง “วาเด็ง ปูเต๊ะ” พระสหายแห่งสายบุรี  เมื่อวันรที่ 1 ธันวาคม 2558 เวลา 09.30 น. 

นายมนต์ชัย รัตนเสถียร กรรมการและรักษาการ
ผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ได้ส่งมอบอาคารตาดีกานูรู้ลฮูดาบ้านบาเลาะ ตามโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์เฉลิมพระเกียรติ แก่นายลือชัย เจริญทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี โดยมีนายภาณุ อุทัยรัตน์ เลขาธิการศอ.บต.ร่วมเป็นสักขีพยาน ภายในงานมีการแสดงกิจกรรมของเหล่าเยาวชน รุ่นเยาว์ พร้อมการออกร้านสินค้าโอทอปของชาวบ้านบาเลาะ ณ อาคารตาดีกานูรูลฮูดาบ้านบาเลาะ ตามโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนามนุษย์เฉลิมพระเกียรติ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี

นายมนต์ชัย รัตนเสถียร กรรมการและรักษาการผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) เปิดเผยว่า อาคารตาดีกานูรูลฮูดาบ้านบาเลาะ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี เพื่อเป็นอาคารที่ก่อสร้างเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่มีพระราชกรณียกิจต่อพสกนิกรชาวสายบุรี รวมถึงเพื่อเป็นการรำลึกถึงคุณความดีของท่านวาเด็ง ปูเต๊ะ  ผู้ได้รับการขนานนามว่า “พระสหายแห่งสายบุรี”  และเพื่อให้เกิดการรับรู้ถึงการมีส่วนร่วมระหว่างธนาคารกับชุมชนมุสลิมนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
โดยอาคารตาดีกาหลังนี้ได้ใช้เป็นสถานที่สำหรับฝึกอบรมเยาวชน เด็กนักเรียน เด็กด้อยโอกาส และประชาชนในพื้นที่ให้มีความรู้ด้านจริยธรรม สังคม คุณธรรม การเรียนภาคศาสนา ที่จะสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีคุณภาพควบคู่ไปกับการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ เนื่องจากอาคารหลังเดิมมีสภาพทรุดโทรมไม่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน ซึ่งไอแบงก์ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณ เพื่อการก่อสร้างอาคารตาดีกานูรูลฮูดา บ้านบาเลาะ ตามโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์เฉลิมพระเกียรติ มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2554 -2558 เป็นจำนวนเงิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) นายมนต์ชัยได้กล่าวทิ้งท้ายว่า การส่งมอบอาคารตาดีกาฯ ในครั้งนี้ต้องการให้พี่น้องมุสลิมและพี่น้องประชาชนในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้เห็นถึงความสำคัญที่ไอแบงก์ได้นำมามอบให้ด้วยความตั้งใจ ด้วยความเต็มใจ และด้วยความจริงใจ เพื่อพี่น้องมุสลิมอย่างแท้จริง

หมายเหตุ : จากนิตยสาร MTODAY ฉบับประจำเดือนธันวาคม 2558
บทความนี้ถูกอ่านไปแล้ว 626 ครั้ง
Hot News ประจำเดือน
ข่าวยอดนิยม 5 อันดับ

ฝากความคิดเห็น
ชื่อ * :
อีเมล์ * :
รหัสยืนยัน * : 91 + 15 =
ความคิดเห็น :