Bookmark and Share

ยิ่งใหญ่ที่สุดส่งท้ายปี มุสลิมไทยแฟร์ งานที่นักธุรกิจรอคอย


เมื่อวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 58 ณ ศูนย์กลางอิสลาม (คลองตัน) ได้มีการจัดแถลงข่าว การจัดงานมุสลิมไทยแฟร์ ปี 2558 ซึ่งงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม ถึง 1 พฤศจิกายน 2558 ที่ลานพลาซ่า สนามกีฬาหัวหมาก  รามคำแหง กรุงเทพฯ โดยในการนี้จะเป็นการผนึกกำลังของสมาคมนักธุรกิจไทยมุสลิม (TMTA)  หนังสือพิมพ์มุสลิมไทยโพสต์ องค์กร-มูลนิธิของมุสลิมและหน่วยงานของภาครัฐบาลต่างๆ ดังที่ว่า ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community – AEC) เป็นการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ไทย พม่า กัมพูชา เวียดนาม ลาว มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนิเซีย ฟิลิปปินส์ และบูรไน)  โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้อาเซียนเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว โดยมีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการการลงทุน และแรงงานฝีมือโดยเสรี ซึ่งจำเป็นที่ทุกภาคส่วนต้องศึกษาและทำความเข้าใจเพื่อรองรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้น

จากจุดนี้เองที่ประเทศไทยเราสามารถนำเอาความได้เปรียบที่มีจุดแข็งหลายด้าน เมื่อเทียบกับประเทศต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียน ไม่ว่าจะเป็นด้านทำเลที่ตั้งซึ่งมีศักยภาพที่จะเป็นศูนย์กลางทางการบินและคมนาคมทางบก  ที่จะเชื่อมประเทศคาบสมุทรอินโดจีนและเชื่อมโยงเอเชียเหนือโดยเฉพาะจีน กับเอเชียตะวันตกและเฉพาะอินเดีย ซึ่งจะส่งผลให้ไทยเป็นประตูทางผ่านหลักของการท่องเที่ยวในภูมิภาค ทั้งด้านการตลาด  การขนส่ง  การลงทุน  และส่งผลให้ตลาดด้านการท่องเที่ยวภายในประเทศขยายตัวตามไปด้วย เพราะไทยเป็นประเทศที่มีชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยวมากด้วยสภาพแวดล้อม สถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม  โดยเฉพาะอาหารฮาลาลที่ไทยมีศักยภาพที่จะพัฒนาเป็นแหล่งอาหารฮาลาลของโลก เพราะมีกระบวนการผลิตที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกว่ามีมาตรฐานและปลอดภัย เพราะเกือบ 50% ของประชากรในประชาคมอาเซียนที่มีกว่า 600 ล้านคน เป็นมุสลิม  ซึ่งถ้าเราสามารถเชื่อมโยงจุดแข็งด้านต่างๆ ได้อย่างบูรณาการและสามารถทำให้เป็นฮาลาลทั้งระบบ  ก็จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางสู่การเป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนในกิจการฮาลาลของอาเซียนได้  และยังเป็นฐานสู่เวทีโลกที่มีกลุ่มลูกค้ามุสลิมอีกกว่า 2,000  ล้านคน

จึงเป็นที่มาของงาน “มุสลิมไทย แฟร์” (MUSLIMTHAI FAIR 2015) ภายใต้แนวคิด “รวมพลังธุรกิจ SMEs มุสลิมไทย: MUSLIM SMEs of THAILAND”  โดยการรวบรวมสินค้า  ผลิตภัณฑ์  การบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับมุสลิมในประเทศไทยมาจัดแสดงและจำหน่ายเพื่อแสดงศักยภาพและความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รวมทั้งเป็นช่องทางให้ผู้แสดง สินค้าได้มีโอกาสพบปะกับกลุ่มเป้าหมายปัจจุบันและกลุ่มเป้าหมายใหม่   อีกทั้งยังมุ่งหวังให้งานนี้เป็นศูนย์กลางในการจัดแสดงของกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับมุสลิมจากทั่วทุกภาคของประเทศต่อไป

นายอดุลย์ วงเสงี่ยม ประธานจัดงานและนายกสมาคมการค้านักธุรกิจไทยมุสลิม เผยว่าเป็นครั้งแรกที่ทางสมาคมฯได้จัดงานนี้ขึ้นภายใต้ความร่วมมือกับหนังสือพิมพ์มุสลิมไทยโพสต์ ซึ่งการจัดงานดังกล่าวนี้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักของสมาคมฯ ที่ต้องการให้นักธุรกิจมุสลิมทั่วประเทศได้มีโอกาสรู้จัก สร้างสัมพันธ์ภาพระหว่างกันเพื่อประสานความร่วมมือและต่อยอดทางด้านธุรกิจต่างๆ ทั้งนี้จะเห็นได้ว่า ปัจจุบันมีมุสลิมประกอบธุรกิจอยู่มากมายในภาคส่วนต่างๆ  สมาคมเป็นองค์กรฮับหรือศูนย์กลางในการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องมุสลิม ซึ่งคาดว่า การจัดงานในครั้งนี้จะทำให้เกิดการร่วมกลุ่ม ร่วมตัวสร้างกิจกรรมอื่นๆต่อไปในอนาคตอันใกล้นี้ อีกทั้งสิ่งสำคัญที่ทางสมาคมพยายามผลักดันให้เกิดขึ้นโดยเร็ว นั้นคือการแสดงความแข็มแข็งของ SMEs มุสลิม เพื่อแสดงให้ภาครัฐบาลหรือสังคมโดยรวมได้เห็นว่า การนำบทบัญญัติอิสลามมาเป็นทางนำในการประกอบธุรกิจนั้น สามารถสร้างความแข็มแข็งให้กับสังคม และประเทศชาติได้อย่างยั่งยื่นเช่นกัน

นายบัญญัติ ทิพย์หมัด ประธานอำนวยการจัดงานและบรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพ์มุสลิมไทยโพสต์ กล่าวถึงความพร้อมในการจัดงานครั้งนี้ว่า  พื้นที่กว่า 10,000 ตารางเมตร ณ ลานพลาซ่า สนามกีฬาหัวมาก จะกลายเป็นแหล่งรวมอาหาร,สินค้าและบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับมุสลิมและประชาชนทั่วไป จากผู้ประกอบการและผู้ผลิตทั่วทุกภาคของประเทศไทย กว่า 200 ราย พร้อมรองรับผู้ชมกว่า 50,000 คน ที่ต้องการแสวงหานวัตกรรมในสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้อง อาทิ  กลุ่มธุรกิจฮาลาล ท่องเที่ยว สินค้าฮาลาลนำเข้า-ส่งออก กลุ่มผลิตภัณฑ์มุสลิมโอท๊อป รวมถึงสินค้าพื้นเมือง และจุดเด่นทางด้านศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลายของมุสลิม รวมถึงศึกษาหาข้อมูลเพื่อนำไปพัฒนาธุรกิจของตนเองต่อไป 

อีกทั้งอยากเรียนเชิญประชาชนทุกภาคส่วน ทุกศาสนาได้เข้ามาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียงกัน ตลอดระยะเวลาจัดงานทั้งสามวัน แน่อนว่าสิ่งที่ได้รับนอกจากกิจกรรมการเจรจารธุรกิจแล้วนั้น ยังมีโอกาสได้ร่วมอบรมวิชาการด้านการประกอบธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ รวมไปถึงรับฟังแนวทางการทำการตลาดอย่างมืออาชีพจากนักวิชาการชื่อดัง ดังเช่น ดร.อณัส อมาตยกุล ประธานคณะกรรมการบอร์ดชารีอะห์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณอดีต เลขาธิการอาเซียน  ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์ และ อาจารย์ ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย ปรมาจารย์ ด้านการตลาดมือหนึ่งของไทย
มุสลิมไทยแฟร์ การจัดงานมีขึ้นตลอดช่วงเวลา 3 วัน (ศุกร์ที่ 31 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 58) ตั้งแต่เวลา 10.00น.ถึง 23.00น.ทุกวัน กิจกรรมสำคัญจะเริ่มต้นที่เวลา 16.00น.เป็นต้นไป ณ ลานพลาซ่า สนามกีฬาหัวหมาก กรุงเทพฯ ข้อมูลเพิ่มเติม คลิก http://www.muslimthaipost.com/ 


บทความนี้ถูกอ่านไปแล้ว 1720 ครั้ง
Hot News ประจำเดือน
ข่าวยอดนิยม 5 อันดับ

ฝากความคิดเห็น
ชื่อ * :
อีเมล์ * :
รหัสยืนยัน * : 4 + 82 =
ความคิดเห็น :