Bookmark and Share

คนสุรินทร์ร่วมประกาศ “โนวเจียเมียนเซาะ”วันที่ 14 กรกฎาคม 2558 ที่หน้าศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ นายธัชชัยสีสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานการเปิดงานทศวรรษหน้า โนวเจียเมียนเซาะ (อยู่ดีมีสุข) กินอิ่ม นอนอุ่น ทุนมี หนี้ลด ซึ่งสภาองค์กรชุมชนตำบล จังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับสภาพัฒนาการเมือง (สพม.) และพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดขึ้น โดยใช้ชื่องาน “คนสุรินทร์ คือหัวใจของการเปลี่ยนแปล สู่แผนพัฒนาคุณภาพชีวิต” วางเป้าหมายการเปลี่ยนแปลงชุมชนผ่านการจัดการร่วมกันของคนในท้องถิ่น ซึ่งมีประเด็นการขับเคลื่อนหลักๆ ดังนี้ ด้านกองทุนเพื่อจัดสวัสดิการชุมชนเพื่อการพัฒนา, ด้านการจัดทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ด้านที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย, ด้านสถาบันครอบครัว เด็กเยาวชนและสตรี, ด้านเครือข่ายสตรี, ด้านชายแดน, ด้านศูนย์การศึกษาตามแนวพระราชดำริ, ด้านการพัฒนาและจัดระบบข้อมูลสื่อเพื่อการเปลี่ยนแปลงเชื่อโยงต่อการปฏิรูปชุมชนท้องถิ่น, ประชาธิปไตยชุมชน, พัฒนายกระดับพื้นที่รูปธรรมสู่การเปลี่ยนแปลง, พัฒนานโยบายคนท้องถิ่น สร้างความเป็นสภาองค์กรชุมชนให้เป็นผู้นำสู่การเปลี่ยนแปลงท้องถิ่นแนวทางการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นทศวรรษหน้าของคนสุรินทร์ โนวเจีย เมียน เซาะ (อยู่ดี) กินอิ่ม นอนอุ่น ทุนมี หนี้ลด ที่เป็นหัวใจของการเปลี่ยนแปลงของคนสุรินทร์ โดยพัฒนาจากฐานเดิมบนพื้นที่เป็นรูปธรรมสู่การวิเคราะห์ร่วมออกแบบการพัฒนาขยายพื้นที่คุณภาพ ยกระดับความรู้ของคนในถิ่นฐาน ผ่านเครื่องมือการวิเคราะห์เพื่อการจัดการตนเองและยกระดับสู่การเปลี่ยนแปลงในระดับนโยบายสาธารณะ ก่อรูปคณะทำงานจากแกนพื้นที่รูปธรรมที่พร้อมพัฒนาระบบความคิด ออกแบบเนื้อหาใหม่เข้าสู่ระบบการจัดการเพื่อการบูรณาการร่วมทุนสู่การเคลื่อนไหวของภาคประชาชนก่อให้เกิดบทบาทร่วมกันในด้านความร่วมมือ

หมายเหตุ : จากนิตยสาร MTODAY ฉบับประจำเดือนกรกฎาคม 2558
บทความนี้ถูกอ่านไปแล้ว 1634 ครั้ง
Hot News ประจำเดือน
ข่าวยอดนิยม 5 อันดับ

ฝากความคิดเห็น
ชื่อ * :
อีเมล์ * :
รหัสยืนยัน * : 68 + 28 =
ความคิดเห็น :