Bookmark and Share

ผู้บังคับการสุรินทร์ ทำงานแบบบูรณาการพลตำรวจตรีกาญจนพศ ชัยศิริชาญพนา ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ ให้สัมภาษณ์ถึงการทำงานในตำแหน่งผู้บังคับการจังหวัดสุรินทร์ว่า ได้ยึดหลักการบริหารตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ต้องการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานของตำรวจ โดยการสรรหาบุคคลจากหลายหลากอาชีพ ผู้นำภาคเอกชนเข้ามาเป็นคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจทั้งระดับตำรวจภูธรจังหวัดและระดับสถานีตำรวจ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรับฟังข้อเสนอแนะ และเพื่อทราบความต้องการของประชาชนในพื้นที่นำมาปรับปรุงทิศทางการปฏิบัติงานของตำรวจให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนนโยบายการทำงาน คือ เน้นการป้องกันเชิงรุกในพื้นที่โดยปรับกลยุทธ์การทำงานของสายตรวจให้มีมาตรฐาน เป็นระบบ ในลักษณะของปฏิบัติการเชิงรุก สืบสภาพพื้นที่ให้รู้และเข้าใจถึงปัญหาของพื้นที่ปัญหาของชุมชน สามารถแก้ไขปัญหาเข้าถึงจิตใจของประชาชนและสร้างความปลอดภัยให้กับชุมชนได้ โดยนำกลยุทธ์ใหม่ตามพื้นฐานแนวคิดจาก ทฤษฎี “ตำรวจชุมชน” (Community Policing) อันประกอบด้วยมาตรการสายตรวจชุมชน มาตรการเพื่อนบ้านระวังภัยและมาตรการชุมชนปลอดยาเสพติดมาใช้เป็แนวทางการปฏิบัติ
“การให้บริการเสร็จสิ้น ณ จุดเดียว (One Stop Service) ในสถานีตำรวจโดยการดำเนินการตามโครงการพัฒนาสถานีตำรวจเพื่อประชาชนอย่างต่อเนื่อง ปรับกระบวนการและระบบการให้บริการประชาชนให้เสร็จสิ้น ณ จุดเดียว รวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค และเป็นธรรมอย่างแท้จริง” เขากล่าว ผู้การจังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า แนวทางการทำงานจะเน้นการคลี่คลายคดีแบบบูรณาการปรับปรุงระบบการสืบสวนสอบสวนคลี่คลายคดีของสถานีตำรวจ โดยเมื่อมีคดีเกิดขึ้น พนักงานสอบสวน เจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวน และเจ้าหน้าที่สายตรวจต้องร่วมกันรับผิดชอบคดีที่เกิดขึ้น และร่วมกันไปตรวจสอบยังสถานที่เกิดเหตุโดยด่วน เพื่อให้ทราบข้อเท็จจริงและวางแผนคลี่คลายคดี เพื่อติดตามจับกุมผู้กระทำผิดได้อย่างรวดเร็ว และได้ประกาศสัญญาประชาคมในการให้บริการประชาชนกำหนดหัวข้อเรื่อง ระยะเวลาในการบริการประชาชนให้เป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับประชาชนผู้มารับบริการ มีการพัฒนาบุคลากรข้าราชการตำรวจเป็นทรัพยากรที่สำคัญของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ให้สอดคล้องกับโครงสร้างการกระจาย อำนาจและการพัฒนาความเป็นมืออาชีพเพื่อรองรับภารกิจที่เพิ่มขึ้นอย่างหลากหลาย โดยได้อบรมความรู้ด้านกฎหมายยุทธวิธีตำรวจ การฝึกประจำสัปดาห์ให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัด เป็นการเพิ่มพูนความรู้และเตรียมความพร้อมด้านร่างกายก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม การปฏิบัติ ให้ความสำคัญกับศูนย์สืบสวนปราบปรามอาชญากรรม (ศสป.) ซึ่งเป็นหัวใจด้านการข่าว แหล่งข้อมูลต่างๆ ทั้งบุคคลและสถานที่ โดยได้มีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอเน้นการป้องกัน โดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม โดยให้ข้อมูลข่าวสารชี้เบาะแสการกระทำผิดทุกรูปแบบรวมทั้งเบาะแสเกี่ยวกับคนร้าย หลังจากนั้นให้ตำรวจชุดชุมชน และมวลชนสัมพันธ์เข้าปฏิบัติการสืบสภาพพื้นที่ประสานสัมพันธ์กับราษฎรในชุมชนและจัดตั้งกลุ่มเป้าหมาย สายตรวจชุมชน ฯลฯ ชุมชนปลอดยาเสพติดเพื่อการป้องกันตนเองเน้นการปฏิบัติของสายตรวจ โดยให้ควบคุม กำกับดูแล การจัดระบบและควบคุม สายตรวจ ตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนดซึ่งการปรากฏตัวของเจ้าหน้าที่ตำรวจจะเป็นการลดช่องโอกาสในการก่ออาชญากรรมของคนร้ายนำข้อมูลด้านการข่าว ทั้งบุคคลและสถานที่ จากศูนย์ปฏิบัติการ (ศสป.) มากำหนดเป้าหมาย ระดมกวาดล้างอาชญากรรมสถานการณ์ความมั่นคงชายแดน จังหวัดสุรินทร์มีพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา ด่านช่องจอม ด้านอำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ สถานการณ์สู้รบไม่มี ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอยู่ในเกณฑ์ดี

พลตำรวจตรีกาญจนพศ ชัยศิริชาญพนาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า ที่ผ่านมาคดีสำคัญๆ ได้จับกุมพ่อค้างาช้างจากแอฟริกา ได้งาช้าง 51 ท่อน น้ำหนัก 145 กิโลกรัม ทางเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการในคดีอยู่ พร้อมกับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ตั้งคณะกรรมการเข้ามาตรวจสอบจากสำนักงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้ามาตรวจสอบดีเอ็นเอ และทางกรมศุลกากรเข้ามาตรวจสอบประเมิณราคาการนำเข้าอยู่ซึ่งทางตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ได้จัดชุดสืบสวนป้องกันปราบปรามแหล่งการลักลอบค้างาช้างอยู่ พร้อมทั้งได้ให้ความรู้กับประชาชนชาวสุรินทร์ ผู้ที่มีงาช้าง หรือ กำไล สร้อย ฯลฯ ให้ไปขี้นทะเบียนไว้ หากผู้ใดไม่ไปขึ้นทะเบียนจะถูกดำเนินคดี ในส่วนที่ศูนย์คชศึกษานั้นเป็นหมู่บ้านช้างจะมีของฝากประเภท สร้อย แหวน กำไล และการแปรูปจากงานช้าง ซึ่งยังมาพบการลักลอบค้าในส่วนที่จะพิสูจน์ได้จากงาช้างของช้างไทย และช้างแอฟริกานั้น ต้องมีการตรวจดีเอ็นเอจากสำนักงานทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อไปหรือล่าสุดร่วมกับกัลยาณมิตร ผู้ว่าราชการ จังหวัดสุรินทร์, พลตรีมนัส หนูวัฒนา ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสุรินทร์ ร่วมกันแถลงการจับกุมนางลำไพ หรือ เจ้หมู มีศรี อายุ 49 ปี ภูมิลำเนาอยู่บ้านเลขที่ 92/6 หมู่ 3 ต.ขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา และนายธรรมรัตน์ หรือ หมาน้อย หาญยิ่ง อายุ 38 ปี อยู่บ้านเลขที่ 118 หมู่ 12 ต.รัตนบุรี อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ พร้อมยาบ้าจำนวน 5,185 เม็ด, ยาไอซ์จำนวน 27.14 กรัม, อาวุธปืนขนาด 9 มม. 2 กระบอก พร้อมลูกกระสุนขนาด 9 มม.จำนวน 23 นัด, กระสุนปืนคาร์บินจำนวน 26 นัด และลูกระเบิดชนิด เอ็ม 79 จำนวน 3 ลูก, โทรศัพท์มือถือ 5 เครื่อง สร้อยคำทองคำและเลทข้อมือรวมน้ำหนัก 6 บาท เงินสดจำนวน 92,100 บาท รถจักรยานยนต์ 1 คัน พร้อมกันนี้เจ้าหน้าที่ยังได้จับกุมผู้เสพยา บ้าได้ 2 ราย ได้แก่นายแจ๊ก จันดางวศ์ อายุ 31 ปี อยู่บ้านเลขที่ 32 ซ.เพชรดี ซึ่งเป็นการจับยาล้อตใหญ่ของจังหวัดทีเดียว และคนร้ายยังเชื่่อมโยงไปยังผู้ค้ารายใหญ่ด้วย  

ประวัติรับราชการของ พล.ต.ต.กาญจน์พศ ชัยศิริชาญพนา ผบก.ภ.จว.สุรินทร์

๑. ยศ ชื่อ สกุล 
 - พล.ต.ต.กาญจน์พศ ชัยศิริชาญพนา
๒. คุณวุฒิ 
 - ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ.๒๕๒๐
 - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ.๒๕๔๗
 - อบรมหลักสูตรนายร้อยตำรวจพิเศษ รุ่นที่ ๙
 - อบรมหลักสูตรผู้กำกับการ รุ่นที่ ๒๗ จากสถาบันพัฒนาข้าราชการตำรวจ
 - อบรมหลักสูตรบริหารงานตำรวจชั้นสูงรุ่นที่ ๒๙ จากสถาบันพัฒนา
 ข้าราชการตำรวจ
๓.  ประวัติรับราชการ
              พ.ศ.๒๕๒๒  รอง สวส.สภ.อ.เดชอุดม จว.อุบลราชธานี   
              พ.ศ.๒๕๒๕  รอง สวส.สภ.อ.เมืองอุบลราชธานี จว.อุบลราชธานี
              พ.ศ.๒๕๒๙  รอง สว.จร.สภ.อ.เมืองอุบลราชธานี จว.อุบลราชธานี
              พ.ศ.๒๕๓๑  สว.จร.สภ.อ.เมืองอุบลราชธานี จว.อุบลราชธานี
              พ.ศ.๒๕๓๒  สวส.สภ.อ.ตระการพืชผล จว.อุบลราชธานี  
              พ.ศ.๒๕๓๓  สวส.สภ.อ.เมืองอุบลราชธานี จว.อุบลราชธานี
              พ.ศ.๒๕๓๔  สวส.(หน.)สภ.อ.เมืองอุบลราชธานี จว.อุบลราชธานี 
              พ.ศ.๒๕๓๗  รอง ผกก.(สส.)สภ.อ.เมืองอุบลราชธานี จว.อุบลราชธานี
              พ.ศ.๒๕๓๙  ผกก.สภ.อ.วารินชำราบ จว.อุบลราชธานี    
              พ.ศ.๒๕๔๓  ผกก.สภ.อ.เมืองอุบลราชธานี จว.อุบลราชธานี
              พ.ศ.๒๕๔๔  ผกก.สภ.อ.เมืองสุรินทร์ จว.สุรินทร์ 
              พ.ศ.๒๕๔๗  รอง ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ 
              พ.ศ.๒๕๕๐  รอง ผบก.ภ.จว.ศรีสะเกษ   
              พ.ศ.๒๕๕๒  ผบก.ภ.จว.ยโสธร
              พ.ศ.๒๕๕๓  ผบก.ภ.จว.อุบลราชธานี     
              พ.ศ.๒๕๕๔  ผบก.อก.ภ.๓
              พ.ศ.๒๕๕๗  ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ (ปัจจุบัน)

หมายเหตุ : ข้อมูลจากนิตยสาร MTODAY ฉบับประจำเดือนเมษายน 2558
บทความนี้ถูกอ่านไปแล้ว 1119 ครั้ง
Hot News ประจำเดือน
ข่าวยอดนิยม 5 อันดับ

ฝากความคิดเห็น
ชื่อ * :
อีเมล์ * :
รหัสยืนยัน * : 65 + 84 =
ความคิดเห็น :