Bookmark and Share

มอ.ปัตตานี จัดใหญ่ ดึงนักวิชาการ 30ประเทศสัมมนาค่านิยมอิสลามในยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เชิญนักวิชาการอิสลามทั่วโลกกว่า  ๓๐ ประเทศ
ร่วมสัมมนาในวันที่  ๒๓ – ๒๕  มีนาคม  ๒๕๕๘  ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เพื่อชี้นำให้สังคมมีความสามัคคี  ส่งเสริมค่านิยมทางศีลธรรมเพื่อประโยชน์ของมนุษยชาติและความสงบสุขอย่างยั่งยืนในสังคมพหุวัฒนธรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมปอง  ทองผ่อง  รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี  แจ้งว่าวิทยาลัยอิสลามศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี  ได้กำหนดจัดการสัมมนานานาชาติทางอิสลามศึกษา  เป็นครั้งที่  ๓  ในรอบ  ๖  ปี  โดยครั้งนี้ได้ตั้งเป้าหมายที่จะเชิญนักวิชาการอิสลามกว่า  ๔๐๐  คน  จากทุกทวีปทั่วโลกรวม  ๓๐  ประเทศ  เข้าร่วมการสัมมนาระหว่างวันที่  ๒๓ – ๒๕  มีนาคม  ๒๕๕๘  ณ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี  ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สังคมตระหนักในคุณค่าของอิสลามและชี้นำให้ประชาชาติมีความสามัคคี  กำหนดค่านิยมทางศีลธรรมที่ใช้ร่วมกันของมนุษยชาติ  เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม

 รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี  กล่าวว่าการสัมมนานานาชาติ  หัวข้อ  “ค่านิยมอิสลามในยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลง” เป็นโครงการต่อเนื่องจากการสัมมนานานาชาติทั้งสองครั้งที่ผ่านมา กล่าวคือการสัมมนาครั้งแรกเมื่อวันที่ ๒๑ – ๒๓  ธันวาคม  ๒๕๕๓  ในหัวข้อ  “บทบาทอิสลามศึกษาในยุคโลกาภิวัตน์”  ซึ่งในการสัมมนาครั้งนั้นนักวิชาการอิสลามศึกษาจาก  ๑๖  ประเทศ  ได้ร่วมกันกำหนด  “ปฏิญญาปัตตานี”  ที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการให้อิสลามศึกษา  มีส่วนในการพัฒนาวิชาการ  เยาวชน  การร่วมมือกันเพื่อสร้างสันติสุขให้แก่มวลมนุษย์ โดยแบ่งได้เป็น ๕  หัวข้อ ได้แก่ ประการที่ ๑  อิสลามศึกษาจะนำไปสู่สันติสุขและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ไม่เฉพาะระหว่างชาวมุสลิมเท่านั้น แต่ยังหมายรวมถึงมวลมนุษยชาติ  ประการที่ ๒  อิสลามศึกษาจะมีการบูรณาการระหว่างศาสตร์ด้านศาสนาและศาสตร์ทั่วไปเข้าด้วยกัน เพื่อประโยชน์สุขของชุมชนและอนาคตของเยาวชนในรุ่นต่อ ๆ ไป  ประการที่ ๓  อิสลามศึกษาจะส่งเสริมและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น เพื่อนำไปสู่การเติบโตและการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งรวมถึงความมั่นคงและความยุติธรรมทางสังคมด้วย ประการที่ ๔  อิสลามศึกษาจะส่งเสริมความเป็นนาชาติของมุสลิม  ซึ่งจะสนับสนุนให้เกิดการประสานความร่วมมือระหว่างพลเมืองของโลก  และประการที่  ๕  อิสลามศึกษาจะส่งเสริมเรื่องโอกาสในการพูดคุยระหว่างสมาชิกประชาคมมุสลิม  และ
เสริมสร้างคุณค่าของมนุษย์ให้ตระหนักถึงสันติภาพและป้องกันแนวคิดหลักศาสนาที่บิดเบือน

 ส่วนการสัมมนาอิสลามศึกษา  ซึ่งจัดขึ้นครั้งที่  ๒  เมื่อวันที่  ๑๔ – ๑๖  มกราคม  ๒๕๕๖  โดยมีปราชญ์อิสลามและนักวิชาการอิสลามศึกษาจาก  ๓๐  ประเทศ  ร่วมระดมความคิดในหัวข้อ  อิสลามศึกษา
ในโลกที่เปลี่ยนแปลง  :  โอกาสและสิ่งท้าทาย  ผลจากการสัมมนาครั้งนั้นได้ยกระดับการจัดการศึกษาของวิทยาลัยอิสลามศึกษา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี  ให้ก้าวสู่นานาชาติ  สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่จะให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาเอเซียน  หรือ  Asean  Education  Hub  ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนมุสลิมและสร้างสังคมสันติสุขและสมานฉันท์ที่ยั่งยืนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ในอนาคต  สร้างภาพมุสลิมในประเทศไทยต่อสายตาชาวโลกมุสลิมในมิติเสรีภาพทางวิชาการและการนับถือศาสนา  เกิดเครือข่ายอิสลามศึกษาและมีการแลกเปลี่ยนคณาจารย์และนักศึกษาทางด้านวิชาการ  การวิจัย  การประชุมในกลุ่มประเทศอาเซียน  กลุ่มประเทศโลกอาหรับ  และกลุ่ม
ประเทศโลกมุสลิม สำหรับการสัมมนานานาชาติครั้งนี้  ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่  ๓  ในหัวข้อ  “ค่านิยมอิสลามในยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลง”  “Islamic  Values  in  a  Changing  World”  ในวันที่  ๒๓ – ๒๕  มีนาคม  ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ได้ตั้งเป้าหมายที่จะเชิญนักวิชาการอิสลามกว่า  ๔๐๐  คน  จากทุกทวีปทั่วโลกรวม  ๓๐  ประเทศ  มาร่วมระดมสมอง  เพื่อให้สังคมตระหนักในคุณค่าของอิสลามและชี้นำให้ประชาชาติมีความสามัคคีและร่วมกันกำหนดค่านิยมทางศีลธรรมที่ใช้ร่วมกันของมนุษยชาติ  เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสงบในสังคมพหุวัฒนธรรม นักวิชาการด้านอิสลามศึกษาที่สนใจเข้าร่วมสัมมนา  สอบถามรายละเอียดได้ที่  วิทยาลัยอิสลามศึกษา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี  โทร. ๐๗๓–๓๓๑๓๐๕  หรือ  ๐๗๓–๓๑๓๙๒๘–๕๐  ต่อ  ๒๒๑๐, ๒๒๑๖  โทรสาร ๐๗๓–๓๓๑๓๐๕ E – mail : [email protected] , [email protected]

บทความนี้ถูกอ่านไปแล้ว 1407 ครั้ง
Hot News ประจำเดือน
ข่าวยอดนิยม 5 อันดับ

ฝากความคิดเห็น
ชื่อ * :
อีเมล์ * :
รหัสยืนยัน * : 51 + 17 =
ความคิดเห็น :