Bookmark and Share

ขับเคลื่อนเดินหน้า “ฮัจย์” วางระบบป้องกันปัญหาซ้ำซากคณะกรรมการ “ฮัจย์” เร่งเครื่องทำงาน วางระบบการลงทะเบียนผู้จะเดินทางไป “ฮัจย์”  ป้องกันปัญหาซ้ำซาก มีการประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับฮัจย์หลายคณะเพื่อวางกรอบการทำงานวางระบบการลงทะเบียนและการเดินทางไปฮัจย์ของฮุจยาจย์ ป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น โดยคณะอนุกรรมการพิจารณาผู้ขออนุญาตเป็นผู้ประกอบกิจการฮัจย์ ที่มีอธิบดีกรมการศาสนา ได้ประชุมสรุปการประชุม  ประกาศแต่งตั้งคณะอนุกรรมการโดย รมต.วัฒนธรรม ลงนาม มีผู้ขอจัตตั้งบริษัทผู้ประกอบกิจการฮัจย์ทั้งหมด 26 บริษัทเป็นบริษัทเดิมที่หมดอายุ 10 บริษัท ที่ประชุมได้แต่งตั้งคณะกรรมการออกไปตรวจ 9 ท่าน ภาคใต้ 4 คน และภาคกลาง 5 คน และจะได้นัดหมายกับบริษัททั้งหมดเพื่อดำเนินการตรวจสอบต่อไป

ด้านคณะอนุกรรมการพัฒนาการดำเนินงาน กิจการฮัจย์ ได้ประชุมโดยมีอธิบดีกรมการศาสนาเป็นประธานการประชุม มีผู้เข้าร่วมประชุม ผู้ทรงคุณวุฒิกิจการฮัจย์ ตัวแทนจาก ก.มหาดไทย ก.ต่างประเทศ ก.คมนาคม ก.สาธารณสุข ผู้แทนจุฬาราชมนตรี สนง.คณะกรรมการกฤษฎีกา สนง.คุ้มครองผู้บริโภค ศอ.บต. นิติกร สนง.ปลัด ก.วัฒนธรรม ดาโต๊ะยุติธรรม จ.ยะลา ประธานสภาวัฒนธรรม จ.ปัตตานี ผู้ตรวจราชการภาคประชาชน สำนักนายกฯ นายกสมาคมผู้ประกอบกิจการฮัจย์ภาคกลาง ภาคใต้ ผอ.กองศาสนูปถัมภ์ และนักวิชาการพิเศษกรมการศาสนาที่ประชุมได้พิจารณาอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ ซึ่งครอบคลุม 1.พิจารณาทบทวนปรับปรุงแก้ไข กฎระเบียบประกาศต่างๆ ของกิจการฮัจย์เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน 2.จัดทำประกาศตามที่คณะกรรมการมีมติเห็นชอบ นำเสนอประธานลงนามและประกาศใช้ต่อไป 3.ศึกษาปัญหาและเสนอแนะแนวทางในการพัฒนากิจการฮัจย์ 4.ให้ประธานอนุกรรมการฯ สามารถแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการฮัจย์ 5.รายงานผลการดำเนินการให้คณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมได้พิจารณา 1.กรอบแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานกิจการฮัจย์ 2.เรื่อง  พ.ร.บ.กิจการฮัจย์ พ.ศ....ตามร่างต่างๆ หลายฉบับที่ ก.วัฒนธรรมได้รับมาเพื่อร่วมกันพิจารณา โดยให้นำไปทบทวนและนำเสนอความเห็นในการประชุมครั้งต่อไป 
นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รับทราบถึงแผนการดำเนินงานกิจการฮัจย์ ปี 58 และอธิบายงานกิจการฮัจย์ผ่านระบบออนไลน์ในเทศการฮัจย์ปี 58  และประธานได้ให้คณะอนุกรรมการที่เข้าประชุมเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานกิจการฮัจย์เพื่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าต่อไป

ส่วนคณะอนุกรรมการพิจารณาลงทะเบียน ผู้ประสงค์จะดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ 58 ประชุมโดยอธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานการประชุม โดยพิจารณาแผนการดำเนินงานกิจการฮัจย์ปี 58 รายชื่อผู้ที่คาดว่าจะได้รับสิทธิ์การเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ปี 58 โดยมีประกาศให้ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ได้สำรวจชื่อฮุจยาจย์ในบริษัทของตนที่อยู่ในลำดับที่มีสิทธิ์เดินทางปี 58 และแจ้งให้คณะกรรมการฯทราบจำนวนที่สามารถเดินทางไปทำฮัจย์ได้ภายในวันที่ 23 ก.พ นี้. ส่วนที่ไม่สามารถเดินทางได้นั้นจะได้เลื่อนฮุจยาจย์ที่ออนไลน์ไว้ในลำดับถัดไปขึ้นมาแทนที่เพื่อจะได้ครบตามจำนวนโคต้าที่ได้รับจากทางการซาอูดิฯ

ส่วนกรณีที่สมาคมผู้ประกอบกิจการฮัจย์ภาคใต้ขอขยายเวลาแจ้งจำนวนฮุจยาจย์ที่สามารถเดินทางได้และขอขยายเวลาการชำระเงินประกันการเดินทาง จากวันที่ 13 ก.พ. 58 เป็นวันที่ 17  ก.พ. 58 และแจ้งรอบที่สองคือวันที่ 23 ก.พ. 58  มติที่ประชุมอนุมัติให้ขยายเวลาตามคำร้องขอ แต่รอบที่สองตามมติเดิมคือ 23 ก.พ. 58 ทั้งนี้เพื่อให้ทราบจำนวนที่แน่นอนในการแจ้งให้ทางการซาอูดีฯ ทราบในวันที่ทำการเจรจาการโอนย้ายผู้ประสงค์จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์นั้นเมื่อทุกฝ่ายตกลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วสามารถแจ้งมาทางกรมการศาสนาจะได้ดำเนินการ

ขณะที่อนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์กิจการฮัจย์ ปี 58 ได้ประชุมโดย อธิบดีกรมการศาสนาเป็นประธานการประชุม รับทราบเรื่องที่จะประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับแผนการดำเนินกิจการฮัจย์ปี 58 การประกาศรายชื่อผู้ที่คาดว่าได้รับสิทธิ์เดินทางไปฮัจย์ปี 58 การเดินทางไปประชุมเตรียมการฮัจย์กับทางการซาอูดิฯ ในวันที่ 23 ก.พ. 58 การยื่นขอใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบกิจการฮัจย์ การดำเนินกิจการฮัจย์ผ่านระบบออนไลน์ (อีแท็ก) ฮัจย์ปี 58 การประชาสัมพันธ์กิจการฮัจย์ ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ จัดผู้แทนพบฮุจยาจย์ การประชาสัมพันธ์ทางวิทยุ ทีวี และการแถลงข่าวโดยเชิญสื่อทุกแขนง ณ ห้องประชุมกระทรวงวัฒนธรรม หลังจากได้เจราจากับทางการซาอูดิอาระเบียแล้ว 

หมายเหตุ : จากนิตยสาร MTODAY ฉบับประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558
บทความนี้ถูกอ่านไปแล้ว 732 ครั้ง
Hot News ประจำเดือน
ข่าวยอดนิยม 5 อันดับ

ฝากความคิดเห็น
ชื่อ * :
อีเมล์ * :
รหัสยืนยัน * : 48 + 40 =
ความคิดเห็น :