เวบไซด์ MTODAY
ร่วมสร้างสรรค์สังคมที่ดีงาม

 

เวบไซด์ Mtoday

http://www.mtoday.co.th/ เป็นเวบไซด์ที่ก่อตั้งขึ้นมา เคียงคู่กับนิตยสาร MTODAY เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารคู่ขนานกับนิตยสาร โดยเป็นการนำเสนอข้อมูบข่าวสารอย่างทันท่วงทีเพื่อตอบสนองการรับรู้ข่าวสารของประชาชน  โดยการนำเสนอข่าวสารที่น่าสนใจอย่างรอบด้าน โดยเฉพาะข่าวสารของมุสลิมทั่วโลก
ด้วยเหตุผลว่า ประเทศไทย มีพี่น้องมุสลิมประมาณ 10 ล้านคน มีถิ่นที่อยู่อาศัยกระจายครอบคลุมพื้นที่ทั่วทุกจังหวัดของประเทศไทย ทำให้การสื่อสารระหว่างกันยังไม่ทั่วถึง แม้จะมีสื่อมวลชนมุสลิมหลายแขนงทำหน้าที่สื่อสาร ระหว่างกันแต่ก็ยังไม่อาจทั่วถึงได้ ทำให้การรู้จัก การเรียนรู้ การมีปฏิสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างกันมีน้อย ทำให้ขาดพลัง
 ในขณะเดียวกัน มีพี่น้องต่างศาสนิกจำนวนมากในสังคม ที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในวัตรปฏิบัติของคนมุสลิม ทำให้เกิดปัญหาความไม่เข้าใจระหว่างกันในหลายๆกรณี เช่นกรณีเหตุการณ์ภาคใต้ สื่อมุสลิมที่มีอยู่ได้ทำหน้าที่อย่างเต็มที่แล้ว แต่ไม่อาจเติมเต็มข้อจำกัดนี้ได้ จึงจำเป็นที่ต้องมีสื่อที่จะสนองตอบและช่วยกันคลี่คลายปัญหาดังกล่าวเพิ่มขึ้น
 MTODAY เป็นการรวมตัวของสื่อมวลชนหลากหลายกลุ่มที่มีประสบการณ์ในการทำงานมาอย่า
ช่ำชอง มีเป้าหมายเพื่อให้สื่อนี้เป็นที่ยอมรับในวงกว้าง อันจะเป็นการเพิ่มช่องทางในการสื่อสารประชาสัมพันธ์และเปลี่ยนความคิดเห็นกับกลุ่มคนที่หลากหลายในสังคม เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกัน เป็นการรังสรรค์สังคมให้ดีงามและน่าอยู่
 MTODAY  จึงขอเสนอตัวเป็นผู้นำสาร เป็นสื่อกลางระหว่างกัน เพื่อที่จะนำเสนอเรื่องราวที่หลากหลายในสังคม ไม่จำกัดเฉพาะข่าวสารและความเห็นในแวดวงสังคมมุสลิมหรือในมุมมองของมุสลิมเท่านั้น เรายังจะนำเสนอแง่คิดของคนร่วมสังคม เพื่อเป็นการสื่อสองทาง และเพื่อดึงดูดให้ผู้คนในแวดวงสังคมได้หันกลับมาให้ความสนใจติดตามข่าวสาร และให้การยอมรับความแตกต่างของกันและกัน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ระหว่างกัน เหมือนสำนักข่าวอัลจาซีเราะห์ สื่อมุสลิมที่ได้เสนอข่าวสารและมุมมองผ่านของแว่นของมุสลิมจนได้รับการยอมรับในระดับโลก

รายละเอียดของเนื้อหา
 MTODAY มีกำหนดเนื้อหาไว้หลากหลาย เพื่อดึงดูดกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย มีรายละเอียด ดังนี้
 1.การเมือง
 นำเสนอข่าวการเมืองและบทวิเคราะห์ วิจารณ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ที่ไม่เน้นเฉพาะนักการเมืองมุสลิม แต่นำเสนอข่าวการเมืองและบทบาทของนักการเมืองที่โดดเด่นในทุกระดับ โดยมีนักการเมืองมุสลิมเป็นเนื้อหาหลัก โดยเป็นการนำเสนอในมุมมองของมุสลิม ต่อข่าวสาร และปรากฏการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้น

 2.เศรษฐกิจ
 นำเสนอข่าวสารด้านเศรษฐกิจ ในส่วนที่เป็นนโยบายของรัฐบาล อาทิ นโยบายด้านการคลัง การเงินการธนาคาร การพาณิชย์ การคมนาคมขนส่ง เป็นต้น เพื่อให้คนมุสลิมและคนทั่วไปได้รับข่าวสาร นำไปสู่การวางแผน การปรับตัวในทางธุรกิจและความเป็นอยู่ พร้อมกับนำเสนอความคิดเห็น บทวิเคราะห์ การวิพากษ์วิจารณ์ต่อนโยบาย ปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจ ในมุมมองของมุสลิม

 3.ธุรกิจการตลาด
  นำเสนอข่าวสารด้านธุรกิจ ทั้งในส่วนของธุรกิจมุสลิม และธุรกิจที่ไม่ใช่มุสลิม ยกเว้นธุรกิจที่เป็นข้อห้ามทางศาสนา อาทิ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือสถานเริงรมย์ เป็นต้น รวมทั้งนำเสนอข่าวสังคมด้านการตลาด กลยุทธ์ด้านการตลาด และบทวิเคราะห์ ความคิดเห็น ต่อการดำเนินธุรกิจต่างๆ อย่างรอบด้าน

 3.สังคม
 นำเสนอข่าวสารด้านสังคม ความยุติธรรม แบ่งเป็น
 3.1 ข่าวสารที่เป็นนโยบายและความเคลื่อนไหวด้านสังคมและเกี่ยวข้องกับความยุติธรรมของรัฐบาล เพื่อประโยชน์ของผู้ติดตามข่าวสารนำไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิต หรือใช้ประโยชน์ด้านธุรกิจ
 3.2 ข่าวสารจากด้านประชาชน เพื่อสะท้อนปัญหาของประชาชน เพื่อนำไปสู่การรับรู้ของสังคม หรือนำไปสู่การแก้ไขของหน่วยงานภาครัฐ
 3.3 นำเสนอชีวิตจริง ที่น่าสนใจของบุคคลในสังคม
 3.4 นำเสนอเรื่องราวของบุคคลที่มีความโดดเด่นและเป็นที่สนใจของคนในสังคม

 

 4. ต่างประเทศ
 นำเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหวของโลกมุสลิม หรือความเคลื่อนไหวของประเทศต่างๆที่มีประโยชน์และผลกระทบต่อโลกมุสลิม วิเคราะห์ เจาะลึก ปรากฏการณ์ ตลอดสถานการณ์ที่น่าสนใจในมุมมองที่มุสลิม อันจะแตกต่างจากสื่อทั่วไป ที่ใช้มุมมองและสูตรสำเร็จจากการสังเคราะห์ของสื่อในโลกตะวันตก เป็นหลัก

 5.วาไรตี้    
 นำเสนอเรื่องรางที่หลากหลาย ของผู้คนในสังคม สถานที่ เทรนด์แฟชั่น ประกอบด้วย
 5.1 เทรนด์แฟชั่น เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย ทรงผม เป็นต้น ที่น่าสนใจจากโลกมุสลิม จากทั่วทุกมุมโลกและในประเทศไทย เพื่อตอบสนองความสนใจของคนทั่วไป
 5.2 ไลฟ์สไตล์ การใช้ชีวิต มุมมองต่อสังคม ของบุคคลที่มีชื่อเสียงในสังคม
 5.3 นำเสนอ ไลฟ์สไตล์ของ สตรีมุสลิมที่โดดเด่น
 5.4 นำเสนอ การเดินทางท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ
 5.5 นำเสนอ เกี่ยวกับรถยนต์ อาทิ รถยนต์รุ่นใหม่ การทดสอบรถยนต์รุ่นที่น่าสนใจ
 5.6 เยาวชน นำเสนอการใช้ชีวิตของเยาวชนมุสลิมและอื่นๆ ในระดับต่างๆ ที่น่าสนใจ รวมทั้งนำเสนอความคิดเห็น ในด้านต่างๆของเยาวชน ด้วยการประสานกับเยาวชน กลุ่มชมรมต่างๆ ในโรงเรียน และมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ  
  5.7 ประชาสังคมนำเสนอเรื่องของคนชายขอบ นักต่อสู้นักกิจกรรมภาคพลเมืองที่ไม่ค่อยมีคนรู้จักสนใจ
 6.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 นำเสนอข่าวสารความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ในด้านต่างๆ อาทิ โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ เป็นต้น
 7. บทความ ความคิดเห็น การตอบจดหมาย ตอบปัญหาต่างๆ ตลอดจนความรู้ด้านศาสนาโดยนำจากสภาพสังคมที่เป็นจริง ในรูปแบบที่ต่างมุมมองของแต่ละสำนักคิด เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีงามระหว่างกัน เพื่อสร้างสังคมที่เป็นสุข

กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มคนมุสลิมในประเทศไทย และคนทั่วไปที่สนใจข่าวสารการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและความเป็นไปทั่วๆไปของสังคม

---------------------
ติดต่อโฆษณา

http://www.mtoday.co.th/ มีผู้เข้าชมวันละหลายร้อยคน ทั้งการเข้าชมโดยตรงและการเข้าชมผ่านเสิร์ช เอนจิ้น การโฆษณาผ่านเวบไซด์ จะช่วยให้ข้อมูลของท่านถึงกลุ่มเป้าหมาย

สนใจติดต่อ 083-7105999